Menu
EUR
 • Gratis verzending > €2500,- (NL/BE)
 • Volumevoordeel op alle producten
 • Flexibele verzendopties
 • Loyaliteitsprogramma

Algemene voorwaarden

Versie: Juni 2023

1 Definities

 • Algemene Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 • Dagen: werkdagen, tenzij anders vermeld;
 • Leverancier: het bedrijf dat de Producten heeft geproduceerd en/of aanlevert;
 • Klant: een rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of een buitenlandse equivalent hiervan, die een Order plaatst bij Suncia;
 • Aanbod: het door Suncia aan de Klant uitgebrachte aanbod, op welke wijze dan ook, voor de levering van Producten;
 • Order: een bestelling van Producten bij Suncia door de Klant;
 • Orderbevestiging: een, door Suncia verstuurde, bevestiging van de Order van de Klant;
 • Producten: de door Suncia geleverde goederen waaronder maar niet beperkt tot zonnepanelen, omvormers, batterijen, onderconstructie, kabels en accessoires, monitoring hard- en software, (montage)handleidingen en ontwerpen;
 • Suncia: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Suncia B.V., statutair gevestigd te Rotterdam in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84032499;
 • Overeenkomst: de verbintenis welke Suncia met haar Klant aangaat;
 • Webshop: De website van Suncia waar Suncia haar Producten aanbiedt en de Klant de Producten kan kopen.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoop Voorwaarden zijn van toepassing op alle Orderbevestigingen en Overeenkomsten die wij met onze Klant aangaan, waarbij Suncia optreedt als verkoper van Producten.
 2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Klant of van derden zijn niet van toepassing en worden door Suncia uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Verkoop Voorwaarden zijn alleen bindend wanneer ze schriftelijk zijn bevestigd door Suncia. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Algemene Verkoop Voorwaarden kan de Klant, bij toekomstige overeenkomsten, geen rechten ontlenen.
 4. Suncia heeft het recht om deze Algemene Verkoop Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die na de wijzigingsdatum worden gesloten.

3 Aanbod

 1. Een Aanbod van Suncia is vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Aanbod via de Webshop is geldig tegen de dan actuele prijs.
 3. Een Aanbod anders dan via de Webshop heeft een geldigheidsduur van vijf Dagen, tenzij er een andere termijn in het Aanbod staat vermeld. Suncia heeft altijd het recht om deze periode te beperken of het Aanbod in te trekken.

4 Totstandkoming / wijziging overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een Order door de Klant via de Webshop of een ander verkoopkanaal van Suncia en de schriftelijke bevestiging van deze Order door Suncia.
 2. Indien wijzigingen in de Order plaats kunnen vinden (waaronder het wijzigen van het afleveradres, de leverdatum of het toevoegen van extra artikelen aan de Order), dan zijn de voorwaarden waaronder dit mogelijk is zichtbaar in de Webshop en andere verkoopkanalen van Suncia. Wijzigingen van een Overeenkomst zijn alleen mogelijk na schriftelijke bevestiging van Suncia.
 3. Annulering of deel-annulering van een Order door de Klant is niet mogelijk.

5 Prijs

 1. De in een Aanbod en in een Overeenkomst vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, tenzij dit anders is aangegeven.
 2. De prijzen van de Producten zijn af magazijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Suncia heeft het recht om haar prijzen op ieder moment naar marktconforme prijzen te updaten.
 4. Suncia heeft het recht haar prijzen te verhogen wanneer deze prijswijziging een gevolg is van prijsverhoging door Leveranciers of enige andere omstandigheid die niet door Suncia is voorzien ten tijde van het oorspronkelijke Aanbod of Order. Deze prijswijziging kan worden doorgevoerd op alle prijzen, ook wanneer deze reeds zijn vastgelegd in de Orderbevestiging.
 5. De prijzen en de prijslijst van Suncia zijn onder voorbehoud van programmeer-, reken- en/of typefouten. Indien Suncia een (automatische) Orderbevestiging stuurt voor een Order met een evident foute prijs, dan heeft Suncia het recht deze fout te herstellen. De Klant heeft in een dergelijk geval het recht de Order voor de betreffende artikelen te annuleren. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding bij annulering van de Order.

6 Betaling

 1. Bij verzending van de producten, stuurt Suncia aan Klant de desbetreffende factuur met betrekking tot die producten. De betreffende factuur dient binnen veertien (14) dagen te worden voldaan op een door Suncia aangewezen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaaltermijn van veertien (14) dagen is een fatale termijn. Het staat Suncia te allen tijde vrij om betaling van een voorschot of gehele betaling van de bestelling voorafgaand aan de zending van de producten te verlangen.
 2. Betaling dient te geschieden in euro, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen. Verrekening, korting, inhouding of opschorting van betaalverplichtingen (uit welke hoofde dan ook) van Klant aan Suncia is niet toegestaan.
 3. Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Klant is dan onmiddellijk rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Suncia om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Daarnaast heeft Suncia ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, het recht om van Klant toereikende zekerheid ter hoogte van in elk geval het openstaande bedrag te verlangen voor zijn betalingsverplichtingen. Op eerste verzoek van Suncia om zekerheid, dient Klant zo spoedig als mogelijk is en in elk geval binnen twee (2) weken de zekerheid te verstrekken.
 4. In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie (waaronder onder andere en niet uitsluitend ontbinding van Klant en het ten gelde maken van alle activa van Klant wordt verstaan), faillissement of surseance van betaling van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is Suncia bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Suncia om schadevergoeding te vorderen.
 5. In geval van niet-tijdige betaling wordt aan Klant buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht van vijftien (15) % van de factuurwaarde, met een minimum van € 500,-. Indien op basis van wet- en regelgeving een hoger bedrag aan incassokosten dan bedoeld in vorenstaande zin verschuldigd is, is Klant het betreffende hogere bedrag verschuldigd.
 6. Suncia is steeds gerechtigd om al hetgeen Suncia (al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde) van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een (al dan niet opeisbare) vordering van Klant op Suncia.

7 Levering

 1. Suncia is in bepaalde gevallen afhankelijk van de levering van Leveranciers. Daarom zijn levertijden altijd indicatief en kunnen deze door Suncia gewijzigd worden. Suncia zal zich inspannen om zich aan de vermelde levertijden te houden maar de Klant kan geen rechten aan de gegeven levertijden ontlenen.
 2. De mogelijkheid tot het eenmalig wijzigen met betrekking tot leverdatum en/of leveringsadres van een Order is zichtbaar in de Webshop.
 3. Wanneer de Klant niet op het overeengekomen leveringsmoment aanwezig is om de Producten in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst, zal de vervoerspartner van Suncia de Producten uitladen en leveren voor risico van de Klant. Suncia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vernieling en/of diefstal van de Producten.
 4. Suncia levert de Producten zoals dit met de Klant is overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten heeft Suncia echter altijd het recht om andere technisch gelijkwaardige dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen niet anders van Suncia kan worden verwacht. Afwijkingen van de geleverde Producten of in de specificaties van de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in het Aanbod, in de Order of in de Overeenkomst is opgenomen, geven de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijkingen dusdanig zijn dat in redelijkheid niet gesproken kan worden van een technisch gelijkwaardig product.
 5. Suncia is gerechtigd de bestelde Producten ook in afzonderlijke gedeelten te leveren. Indien dit op initiatief van Suncia gebeurt zullen de eventuele extra handeling- of transportkosten voor rekening van Suncia komen.
 6. Orders afhalen kan slechts wanneer Suncia niet in staat is de goederen aan Klant te leveren of indien dit in de Webshop staat aangegeven. De voorwaarden voor afhalen van een Order staan, indien afhalen mogelijk is, tevens in de Webshop beschreven. Een afhaalorder zal altijd door Suncia schriftelijk worden bevestigd. De Producten dienen binnen 3 Dagen na overeengekomen afhaaldatum te zijn afgehaald door de Klant. Indien de Klant de Producten niet binnen deze termijn afhaalt zullen er door Suncia opslagkosten ten hoogte van ten minste 10% van de orderwaarde in rekening gebracht worden. Wanneer de goederen niet binnen een termijn van 3 Dagen worden opgehaald, is Suncia gerechtigd de betreffende Producten aan een derde partij te verkopen, zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.
 7. De Klant verplicht zich om de Producten bij aflevering te controleren en beschadigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 Dagen schriftelijk aan Suncia te melden.
 8. Suncia en/of een door Suncia ingeschakelde vervoerspartner is verantwoordelijk voor levering van de Producten tot aan de openbare weg rondom het pand en/of woning waar de Producten afgeleverd dienen te worden. Levering op eigen grond is voor risico van de Klant.

8 Risico

 1. Het risico met betrekking tot de door Suncia te leveren producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten op het door de Klant opgegeven adres zijn geleverd en/of de Producten door de Klant op afspraak zijn afgehaald.
 2. Suncia is niet gehouden schade aan de Klant te vergoeden die verband houdt met de vertraging.

9 Retouren

 1. De voorwaarden met betrekking tot het retourneren van Producten staan beschreven in onze Webshop.

10 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Suncia geleverde producten blijven het eigendom van Suncia, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door Suncia geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen of belemmeren en die niet aan Suncia zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: diefstal, oorlog of een vergelijkbare situatie, storing, epidemie, stakingen in andere bedrijven dan die van Suncia, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Suncia afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, restricties en sancties.
 2. Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Suncia is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

12 Garanties

 1. Suncia verleent geen (product) garanties. Garanties worden uitsluitend verstrekt door de fabrikant van de betreffende Producten.
 2. In geval van een faillissement van een fabrikant is Suncia niet verantwoordelijk voor het nakomen van enige garantieverplichting die Klant van de fabrikant onder de verleende garantie mag verwachten.
 3. De procedures en voorwaarden met betrekking tot garanties van fabrikanten worden, indien voorhanden, in de Webshop van Suncia gepubliceerd.
 4. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant aan Suncia niet op.
 5. Als service kan Suncia de Klant ondersteunen bij het melden van een garantieclaim bij de Fabrikant. Suncia kan hier alleen in ondersteunen als de montagehandleiding van de Fabrikant strikt is opgevolgd door de Klant. Daarnaast dient de Klant gebreken binnen 5 Dagen na constatering schriftelijk en volgens de geldende garantieprocedure te melden.
 6. In alle gevallen uitgesloten van fabrieksgarantie zijn eventuele kleurverschillen van de Producten, netwerkfouten, netwerk- en verbindingsproblemen die voortvloeien uit de internetinstallatie van de Klant, schade aan (delen van) de Producten door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbevingen en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, dieren, hagel, windhozen, wervelstromen, zandstormen, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, het niet vak- kundig en regelmatig onderhouden, contact met chemische gassen of vloeistoffen, vandalisme, diefstal, molest en/of het aangebracht hebben van een verandering aan de Producten.
 7. Bij aanspraak op de garantie dient de originele factuur te worden overgelegd.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor gebreken in geleverde Producten geldt de garantie zoals omschreven in artikel 12 van deze Algemene Verkoop Voorwaarden.
 2. Suncia is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad (al dan niet in uitvoering van de werkzaamheden) dan wel aansprakelijk op een andere rechtsgrond. De aansprakelijkheid van Suncia voor alle directe en/of indirecte schade van de Klant of derden waaronder gevolgschade, vertragingsschade, of winstderving is steeds uitgesloten behoudens opzet of grove schuld van Suncia.
 3. Suncia is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Producten welke door derden aan Suncia zijn geleverd en welke Suncia aan de Klant heeft geleverd.
 4. Suncia is nimmer aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade (inclusief gederfde winst) die het gevolg is van het buiten Nederland niet mogen gebruiken of doorleveren van de Producten, dit omdat de Producten in het desbetreffend land niet aan een bepaalde aldaar van toepassing zijnde norm of standaard voldoen. De Klant garandeert dat hij voorafgaande aan de aankoop heeft onderzocht dat de Producten in het land waar zij naar toe worden getransporteerd, gebruikt en/of door- geleverd mogen worden. De gevolgen van het nalaten van een dergelijk voorafgaand onderzoek komen dan ook voor volledig risico van de Klant.
 5. De Klant vrijwaart Suncia voor aanspraken van derden die verband houden met de verkoop, levering of installatie van de Producten door de Klant.
 6. In alle gevallen waarin Suncia gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit meer bedragen dan de factuur waarde van de geleverde Producten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt dan wel indien de schade is gedekt door een verzekering van Suncia, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. De keuze is aan Suncia.
 7. Schade die voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Suncia te zijn gemeld. Een te late melding leidt tot verval van alle aansprakelijkheid zijdens Suncia ook indien de Klant hierdoor in haar belangen wordt geschaad.

14 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op geleverde Producten (waaronder begrepen de Overeenkomst, Aanbod, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten en/of Diensten) berusten bij Suncia, voor zover die rechten niet (tevens) aan de Leverancier toekomen.
 2. Het is de Klant niet toegestaan Producten na te maken en/ of te veranderen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

15 Ontbinding overeenkomst

 1. Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de overeenkomst met Suncia voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Suncia, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die Suncia op Klant mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

16 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Suncia en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn of die ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Rotterdam (Nederland), tenzij Suncia als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

17 Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die we hierna aanduiden als “AVG”) is beroepsmatig gebruik van de Klant’s gegevens toegestaan indien sprake is van een van de in de AVG opgenomen gronden voor rechtmatig gebruik. Voor de goede uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat Suncia (persoons)gegevens van Klant ontvangt en verwerkt, zoals bijvoorbeeld het adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, overzicht van bestellingen van Klant ten behoeve van onder andere de levering van producten en het sturen van facturen. Daarnaast gebruikt Suncia (persoons)gegevens van Klant om contact met Klant op te nemen om Klant zienswijze over de diensten van Suncia te horen en soms om Kant te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op bijvoorbeeld de website van Suncia of betreffende de dienstverlening van Suncia. Voorts, voor zo ver Klant daarin heeft toegestemd, gebruikt Suncia (persoons)gegevens mogelijk om Klant per e-mail te informeren over andere producten en diensten die Suncia aanbiedt, die mogelijk interessant voor Klant zijn. Ook gebruikt en analyseert Suncia de informatie die de Klant via de website van Suncia geeft om de bedrijfsactiviteiten van Suncia te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Klant stemt ermee in dat diens (persoons)gegevens worden verwerkt en Klant geeft Suncia toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens en elektronische gegevenswisseling (internet en e-mail).
 2. Suncia verkoopt de (persoons)gegevens van Klant niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met Klant, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als Klant hiermee instemt. Met bedrijven die (persoons)gegevens van Klant verwerken in opdracht van Suncia, sluit Suncia een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van Klant.
 3. Suncia neemt veiligheidsmaatregelen om (persoons)gegevens van Klant te beschermen (met o.a. beveiligingssoftware) tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. Suncia slaat (persoons)gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.
 4. Klant realiseert zich dat ondanks alle door Suncia in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.
 5. Suncia gebruikt via haar website zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die Suncia op Klant zijn computer, tablet of smartphone opslaat. Bij het gebruik door Klant van de website van Suncia kan Klant toestemming geven voor cookies, voor zover voor die cookies toestemming nodig is. Suncia gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies maken het gemakkelijker voor Klant om in te loggen en de website van Suncia te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan de website. Ook kan Suncia door middel van cookies het verkeer op haar website controleren en de inhoud van de website op Klant afstemmen. Klant kan zijn computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe Klant dit kan doen, staat vermeld op www.aboutcookies.org. Hiernaast kan Klant aan Suncia doorgeven dat zij niet langer met cookies instemt. Als Klant zijn computer instelt op het weigeren van cookies, kan Klant bepaalde functies van de website van Suncia niet gebruiken.
 6. Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan Klant via de website van Suncia zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account van Klant. Daarnaast heeft Klant het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Suncia en heeft Klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Klant bij Suncia een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Suncia van Klant heeft in een computerbestand naar Klant of een ander, door Klant genoemde organisatie, te sturen. Wil Klant gebruik maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft Klant andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kan Klant een gespecificeerd verzoek naar [email protected] sturen. Suncia zal zo snel mogelijk op Klant zijn verzoek reageren. Klant heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 7. Het Privacy statement waarin de inhoud van dit artikel 17 (ook) staat opgenomen en waarin meer gedetailleerd staat vermeld welke cookies door Suncia worden gebruikt, is te vinden op: www.suncia.nl/service/privacy-policy en wordt Klant ter beschikking gesteld bij het plaatsen van de bestelling op de website van Suncia. Aangezien de cookies tussentijds kunnen wijzigen, is de digitale Privacy statement meer uitgebreid c.q. meer gedetailleerd door vermelding van de actuele cookies. Op verzoek van Klant kan een afschrift van het Privacy statement worden verstrekt.
 8. Alle toekomstige wijzigingen in het beleid van privacy van Suncia worden onder andere bekend gemaakt via de website van Suncia en waar noodzakelijk, bijvoorbeeld verzonden via een e-mailbericht aan Klant.
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€--,--
Bestel nog voor €--,-- en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »